Giới thiệu

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI:
– Tiếp cận và tổ chức thực hiện  các chương trình, dự án hoạt động xã hội, từ thiện.
– Thu hút được ngày càng nhiều các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đồng hành với chúng tôi tài trợ bệnh nhân nghèo mổ tim
– Mở rộng hợp tác liên kết các cá nhân, tập thể, tổ chức liên quan cùng mục đích để phát triển hoạt động của Quỹ vì trẻ em.
– Lựa chọn và phát triển những chương trình, dự án xã hội, từ thiện thực hiện lâu dài góp phần phục vụ và phát triển cộng đồng.

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Vận động và tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn hoạt động của Quỹ.
2. Sử dụng nguồn vốn của Quỹ để tổ chức thực hiện hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án của Quỹ vì sự phát triển chung của cộng đồng, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

Các đối tượng được nhận hỗ trợ, tài trợ gồm:
1. Các cá nhân, hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người gia neo đơn, trẻ mồ côi.
2. Học sinh, sinh viên nghèo, khuyết tật, học giỏi, vượt khó.
3. Các đề tài nghiên cứu ứng dụng thiết thực phục vụ đời sống cộng đồng.
4. Các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo không có điều kiện chữa trị;
5. Trang bị phương tiện học tập cho các em vùng sâu, vùng xa và các trường học, trung tâm giáo dục, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ:
– Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm.
– Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ bao gồm: Mục đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.
– Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho Quỹ được công khai, minh bạch và chịu sự kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.